Stort, O Arbeiders - De Stem Des Volks - De Rooden Roepen (Cassette)

Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Bij genoemd monument werd twee minuten stilte in acht genomen en werden kransen gelegd door het college van Burgemeester en Wethouders, het Bestuur van 4 en 5 mei Heerlen, de Veteranen, de Raad van de Kerken en andere maatschappelijke organisaties.

De taptoe werd gespeeld door Laurens van den Bos, lid TOG Welten, de harmonie omlijstte de plechtigheid met muziek, waaronder het Wilhelmus. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten. Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt. Er ontstaat een band en nadat Steve is teruggekeerd naar Amerika ontvangt Suzan na een langdurige briefwisseling een open ticket met het aanbod naar Amerika te komen.

Na haar opleiding besluit ze zijn aanbod aan te nemen. In Amerika ontstaat een relatie tussen beiden, die door het verleden van zowel Steve als Suzan getekend wordt. Dat was als een droom. Tekst bij 2e advent Jesaja 40 Honderdvijfentwintig jaar geleden, in , won een onbekende joodse dichteres, Emma Lazarus, een prijsvraag, uitgeschreven ter promotie van het in aanbouw zijnde Amerikaanse Vrijheidsbeeld.

Published on Dec 5, Ziedaar het v66r en tegen; het gevolg heeft ech- ter beide partijen verrast. Hetgeen men geheel volgens Amerikaansche zienswijze niet wilde, omdat het opgedrongen was , verscheen , na vrijgelatene keuze, in zoo gunstig licht, dat het getal van hen, die mathesis, Latijn en Grieksch leeren, niet afge- nomen, en de ijver vermeerderd is. Everieens is de keuze vrijgesteld of men Fransch is voorge- schreven Italiaansch, Spaansch of Duitsch wil lee- ren; de meerderheid verklaart zich voor de laatste taal.

Van de universiteits-voorlezingen bestaat geene ge- drukte verzameling, ook zou deze, bij die der Duit- sche hoogescholen , zich slechts sober voordoen , want de theologen wenden zich meest tot de leer- scholen hunner belijdenis; de medische voorlezingen voor een geheel jaar duren slechts vier maanden, en de cursus der regtsgeleerden is in twee jaren afge- loopen. Ook mist men hier wijsgeerige regtsleer, Romeinsch regt, regtsgeschiedenis , en staatsregt van andere rijken. Opmerkenswaardig scheen mij de handelwijze van den verdienstelijken professor Storij in eene zijner leerrijke regtsgeleerde voorlezingen.

De heer Storij vlocht in zijne doorloopende , vloeijende voor- dragt enkele vragen, die liij aan verschillende toe- hoorders, die hij bij naam noemde, rigtte. Deze antwoordden dadelijk, en vulden als 't ware den zin aan, zoodat de voordragt niet werd afgebroken. De, geneeskundige inrigtingen zijn niet in alle Sta- ten op dezelfde wijze geordend.

Ten gevolge deels der republikeinsche gezindheid, deels der nog on- volkomene leerscholen , is over 't geheel het toe- zigt minder, en zijn de eischen zachter, dan in vele Europesche landen. Men verwacht in Noord-Ame- rika, dat ieder arts zich zelveri zooveel mogelijk zal onderscheiden , en elke zieke zelf de beste keus doen.

Te Washington werden in wetten voor een geneeskundig genootschap gedrukt. Aan loffelijke voorschriften over het gedrag der artsen , paarde zich een hoog tarief voor geneeskundige hulp. Elke visite kostte een dollar, het eerste consult 5 dollars, eene nachtvisite 5 7 dollars, eene pokinenting 5 dollars, eene genees- of heelkundige operatie dollars. Het was verboden minder geld te nemen , of voor eene vaste som eenige overeenkomst aan te gaan. Welligt vonden deze verordeningen tegenstand.

Althans reikte het Congres in aan eene ge- neeskundige vereeniging te Columbia een bepaalden vrijbrief. Zij verkreeg het regt jonge artsen te examineren, en hun het verlof tot uitoefening der praktijk te verleenen, wanneer zij bewezen behoor- lijk gestudeerd te hebben en aan het examen vol- deden. Met het vaststellen van belooning mag dat genootschap zich niet inlaten. Te Baltimore bestaan soortgelijke inrigtingen. Uit al de gezamentlijke geneeskundigen en professoren worden de examinatoren der candidaten gekozen.

In New- York is een gezondheidsbestuur , bestaande uit den burgemeester en eenige leden van den raad. Er is een geneeskundig genootschap van den Staat, en andere van de graafschappen. In 't eerste moet ieder arts zich doen opnemen en zekere kundighe- den doen blijken, anders wordt de praktijk hem verboden. Wegens slecht gedrag of grove missla- gen kan zelfs de graafschapsvereeniging eene voor- dragt doen tot verwijdering of ontzetting van eenen geneesheer, en de regtbanken beslissen , in zoo verre de beklaagde zich niet vrijwillig onderwerpt.

Geen gymnasium college mag de doctorale waardigheid verleenen, en de faculteit der medische universiteit vordert driejarige studie en een wetenschappelijk opstel in de Latijnsche, Engelsche of Fransche taal. Daar echter de jaarlijksche lessen den laatsten Oc- tober beginnen en den laatsten February eindigen , zoo maakt deze drie maal vier maand slechts een vol jaar.

Verwerpt het graafschaps-genootschap eenen doctor, zoo komt de zaak ter eindbeslissing aan het staats-genootschap. Afzonderlijke studie onder 't opzigt van eenen arts, mag soms de plaats van een gedeelte der universiteits-studien vervan- gen. De medische universiteit te New-York bekomt van de regering jaarlijks 5, dollars, maar is ove- rigens geheel onafhankelijk.

De leiding der voorle- zingen en werkzaamheden nemen gekozene raden en de zes professoren der faculteit op zich. Vooraf worden openbare oproe- pingen gedaan , om zich tot de vacante plaats aan te melden.

Het getal stuclenten bedroeg laatstelijk Het honorarium voor zes collegien, bij elken professor eene, bedraagt dollars. Eigenlijke staatsexamina vinden geene plaats. In bijzonder goeden naam staat Jefferson's medical college te Philadelphia. Het telt zeven professoren en vordert drie jaren studie, maar ook hier duren de voorlezingen slechts van November tot Maart. Volgens een algemeen overzigt waren in in de Vereenigde Staten gymnasien college , 9 regtsgeleerde , 28 medische en 57 theologische scho- len.

Het getal onderwijzers bij een college stijgt van 4t tot 51; bij de hoogere inrigtingen voor eene enkele wetenschap of faculteit van een tot acht , het getal gymnasiasten van 10 tot , der stu- denten van 50 tot , der boeken in de hiertoe behoorende bibliotheken van tot 45, In werd het getal leerlingen opgegeven op 1,,, dat der zoogenaamcle studenten op 16, Volgens een ander berigt waren: in de colleges.

In de eerste is dus de beschaving der hoogere klasse, in de andere die van 't volk algemeener, en aan beide zijden vertoonen zich voordeelen en gebreken. Ten tweede: geen volk heeft in zoo korten tijd zoo veel voor de scliolen gedaan als de Ameri- kanen. Want oude stichtingen ontbreken bijna ge- heel , en sclioon men ook de toekenning van land , dat althans in den beginne weinig waarde heeft, niet zeer hoog moge aanslaan, zoo hebben toch andere volken , welken het ook niet aan onbebouw- den grond ontbreekt, tocli niets dergelijks gedaan, en slechts met moeite heeft men hier en daar in Europa kunnen doordrijven, dat bij gemeenschaps- verdeelingen een armelijk stuksken voor school en schoolmeester werd afgezonderd.

Maar bo venal ver- dient het eene herhaalde vermelding, dat de hoofd- behoefte der scholen , niet door schoolgeld van de armen, maar door eene vermogen-belasting opge- bragt wordt, welke hoofdzakelijk de rvjken treft, zij mogen kinderen hebben en ter schole zenden of niet. In New-Engeland betalen b. Deze inrigting werkt terug op de veilig- heid en het voordeel der rijkeren; zij is republi- keinsch, ja geheel overeenkomstig met menschelijke regten en gevoelens.

Ten derden , is er in de Vereenigde Staten geen gevaar voor opvoeding boven stand en betrekking. De beschaving wordt dus te regt en als oorzaak en als gevolg eener goede regering beschouwd.

Ik zeide, dat geene boekerij in Amerika de groote Europesche bibliotheken gelijk komt; daarentegen zijn , vooral in de groote steden van bet oosten , vele bibliotheken door eigene inspanning voor bij- zondere einden b.

Deze werkten eclitqr niet op de raassa des volks, en de leesbibliotheken in de ste- den, nieest met sleehte romans aangevuld , beclier- ven slechts tijd , smaak en goede zeclen. Van daar de regtmatige klagt dat men bet volk met groote inoeite en tijdveiiies aan 't lezen brengt , en op dit gevolg trotscb is , terwijl bet daarna niets te lezen heeft.

Zelfs de Bijbel wordt den Katholieken niet eens in handen gegeven, en is door Protestanten , wien alle andere kundigheden ontbraken dikwijls tot bet ontsteken van woeste dweeperij misbruikt geworden. De boer, beweert men vooral in Europa heeft lust nocb tijd om te lezen.

De lust editor zal weldra komen , zoodra hem geschikte boeken worden aangeboden; en tijd om te lezen heeft hij rneer , dan kanseliers en secretarissen, dan geheim- raden en ministers. Of wat doet hij thans des winters? Derhalve was het een nieuw zegenrijk en lofwaar- dig denkbeeld eerst door Wadswortli en Marcy in New-York , en daarna ook in Massachusetts in wer- king gebragt , om voor ieder schooldistrict of iedere gemeente eene bibliotheek te stichten, en wel niet enkel voor scholieren , maar hoofdzakelijk voor vol- wassenen.

De eerste kens staat aan het plaatselijk schoolbestuur de trustees ; maar de schoolambtenaar voor grooteren kring heeft het regt om de verwij- dering van slecht gekozene boeken voor te stellen. Volgt het plaatselijk bestuur dezen raad niet, dan verliest het de aanspraak op eene toelage uit de staatsschoolkas. Met het grootste regt zijn van deze boekerijen alle geschriften uitgesloten, die staatkun- dige of godgeleerde twisten behelzen , of eenig ka- rakter van sektengeest doen blijken , alsmede alle romans.

Daar in weerwil dezer bepalingen de keuze moeijelijk bleef, en het aan geschikte werken tegen matige prijzen ontbrak, zoo zijn te New-York en Boston , volgens zeer doelmatige beslissing van wel- gezinde en zaakkundige mannen , geheele reeksen van boeken voor jonge en volwassene person en gedrukt, ja vele werken bepaaldelijk tot dit doel geschreven.

Daaronder bevinden zich werken over landbouw, handwerken , natuurkunde , scheikunde , reisbeschrijvingen , geschiedenis , levensbesclmjvin- gen, vertalingen van klassieke schrijvers enz.

In was het aantal boekdeelen reeds tot een mil- lioen gestegen. Daar nu de gemeenten ten minsten even zoo veel moeten opbrengen, zoo werden in een jaar vrijwillig aan de geestbeschaving der in- woners door het lezen van boeken meer dan , dollars besteed. Geheel overeenkomstig daarmede zijn de inrigtingen en vooruitgang in Massachusetts, en vele andere Amerikaansche Sta- ten zullen niet lang toeven, om zoo grootsche en heilzame voorbeelden te volgen.

Slechts op deze wijze laat zich verstandelijke op- voeding buiten den beperkten kring der scholen uitbreiden, over het gansche leven verspreiden, en een geheel volk tot een' hoogeren trap van echte kennis verheffen.

Dwaas is de bezorgdheid , dat hierdoor de godsdienstige zin verminderd zou wor- den, alsof godsdienst en onwetendheid steeds ge- paard moesten gaan! Maar wel zal de verkregene hoogere kennis bewerken, dat niemand voortaan bekrompene dweeperij voor eene gave des Heiligen Geestes zal willen doen doorgaan , of Kalif Omars grondstelling verkondigen. Miiller, wereldgeschiedenis ; leerboek der physiologie , hand- boeken voor landbouw, voor handwerken enz.

Lcttcrknudc eia schoone JJe Amerikanen, zegt men zoodra van letter- kunde en kunst wordt gesproken hebben oudheid nocli gedenkstukken , jeugd noch poezij , letterkunde noch kunst; en hiermede meent men eene on- wederlegbare en tevens de bitterste beschaming, ja de regtmatigste veroordeeling te hebben uitge- sproken.

Maar zou echter een onpartijdig beschou- wer niet kunnen antwoorden : de oudheid en ge- denkstukken van Engeland behooren ook den Ame- rikanen; zij mogen Chaucer en Shakespeare met regt ook de hunne noemen. Wil men dit echter ik weet niet om welke redenen ontkennen , en den eersten dag van Amerika's onafhankelijkheid als den eigenlijken geboortedag aanmerken, zoo treedt het dan te voorschijn als Adam , die uit Gods hand kwam zonder ooit kinderschoenen te hebben gedra- gen , of als Minerva die uit Jupiters hoofd sprong , en geene bonne ter opvoeding noodig had.

Welk eene eenzijdige, valsche te- genstelling! Arbeid zonder eenige gedachten be- staat niet; slechts de werkelooze van menigen si- necurist tot de Lazaroni is gedachteloos. Het laatste volgt althans niet uit het eerste. Alles heeft zijnen tijd. Meisjes van 8 jaar en vrouwen van 80 komen niet in de kraam ; maar de Amerikanen zoo willen die berispers moeten alles op eens, alles gelijktijdig , dat is ontijdig , doen! Amerika heeft geene gedenkstukken , maar het bezit eene natuur, die al het eerwaardige des ouder- doms met de voile kracht der jeugd vereenigt.

En bewijzen dan pyramiden en kolyseen en roofkas- teelen meer de waarde en vooruitgang der kunst, of wel de ellende, welke de dwingelandij altijd kweekt en verzelt? De poezij der Amerikanen ligt niet in het voorledene, maar in de toekomst. Hun grootsch, historisch, bewezen, onbetwijfeld verleden ligt him nabij; hunne vaderen deden groote daden, niet hunne bet-achter-oud-over- grootvaders!

Athene had tijdens Miltiades, Rome ten tijde van Scipio ook nog geene oude geschiedenis ; en het jaar is voor Pruissen schitterender, dan de tijd toen de Markgraven met de Quitzows plukhaarden. Of zoude Amerika grooter, krach- tiger, bewonderenswaardiger zijn, wanneer het een- maal in bouwvallen ligt? De eerste voorwaarde van alien vooruitgang in kunsten en wetenschappen is, hare waarde te er- kennen.

Geen Europeer heeft zich hieroratrent met meer nadruk en geestdrift uitgedrukt, dan de Witt Clinton, daar hij zegt: Vergenoegen is slechts eene schaduw, rijkdom slechts ijdelheid, magt slechts schijn; kennis daarentegen geeft het hoogste genot, den duurzaamsten roem , is onbegrensd in de ruimte , oneindig in den tijd.

Zoo hebben b. New- York en Massachusetts door de onbekrompenste ondersteuningen , die in New-York 20, dollars bedragen , gezorgd voor het opmeten des lands , het vervaardigen van kaarten , het opstellen eener volledige natuurlijke geschiedenis , het navorschen van den voortijd; en 18 Staten zijn reeds dit lof- waardig voorbeeld gevolgd.

Op gelijke wijze ver- ordende de Bondsregering een zeetogt om de we- reld onder Wilkes; welke geene mindere resultaten voor de wetenschappen heeft aangebragt dan eenige andere. Ten slotte komt het er eigenlijk minder op aan, wat de regeringen zelve ondernemen en ondersteunen , dan wel dat zij der vrije ontwikkeling van geestkrachten geene hindernissen in den weg stellen.

Dat die vrijheid voor eigenlijke boe- ken, voor de echte literatuur, van groot nut is ge- weest en niet dan uiterst zeldzaam misbruikt werd, daarover zijn alien het eens; tegengestelde meenin- gen evenwel zijn over de dag- en nieuwsbladenpers uitgesproken.

Terwijl namelijk de meesten daarin het Palladium aller waarheid en vrijheid zien, wij- ten eenigen bijna alle kwaad in Amerika aan de dagbladen.

In werd de eerste Amerikaansche courant te Boston gedrukt. In bestonden in de V. Staten 5 couranten. In waren er in de Vereenigde Staten 26 tijdschriften , in echter , waaronder: medische 8 juridische In 't noorden en de noordwestelijke Staten , is in dit opzigt meer letterkundige levendigheid en werk- zaamheid, dan in 't zuiden, en oak hier, even als in zoo vele opzigten, onderscheidt Ohio zich weder het gunstigst.

Thans ga ik tot nadere kenschetsing der nieuws- bladen over, en begin met den blaam, die daar- over uitgesproken kan worden en ook meestal uit- gesproken wordt. Wanneer zelfs een dagbladschrij- ver, de uitgever van een veelgelezen New-Yorksch blad, aanleiding en stof vindt, in het overnemen van talrijke uittreksels uit de bladen van alle par- tijen , onder het opschrift : de partij-pers der Ver- eenigde Staten, hare losbandigheid licentiousness en zedeloosheid!

Voor partij-meeningen en doel- einden worden niet alleen goede, maar ook slechte gronden gebezigd; niet alleen waarheid maar ook leugen en laster , niet alleen vernuft maar ook grof- heid in de ruimste mate. Tegen zoodanige behan- deling beschermt geene hooge standplaats; van eenen mededinger naar het presidentschap wordt b.

Den grootvader eens an- deren keeren andere dagbladschrijvers in zijn graf om en om , ten einde te onderzoeken of hij niet voor de onafhankelijk-verklaring een Tory is geweest. Met regt zeide Bisschop White te Philadelphia: Niemand, die regtschapen leeft, kan imrner in Ame- rika door laster geheel verdrukt worden.

Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden : en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen , tot vreugde uwer harten.

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. De teksten zijn anders van toon en inhoud dan die in de hoofdstukken Luister en bereid je voor en God zal een ommekeer geven. Johannes de Doper haalt Jesaja aan als hij aankondigt dat de komst van de Messias nabij is Joh. In de tijd van Johannes leefden mensen onder het Oude Verbond.

Hun leven was gebaseerd op het onderwijs van de Mozes en de profeten. Daarbij stond de wet centraal, waarbij de mens naar zijn beste kunnen en weten in relatie tot God moest leven. Er werden offers gebracht voor de zonden van de mensen. De mensen hebben dit gedaan tot en met in de tijd van Jezus en de apostelen. Nu kwam er een man Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth om de mensen op te roepen zich te bekeren van hun zonden en laten dopen als zichtbare keuze.

Proselieten waren heidenen, die het joodse geloof hadden aangenomen. Wilde iemand opgenomen worden in de gemeenschap van het joodse volk, dan moest hij zowel de besnijdenis als de proselietendoop ondergaan. Daarna moest een offer worden gebracht. Om deze doop bijbels te funderen, hebben de rabbijnen zich beroepen op Numeri

De Rooden Roepen deel 1 & deel 2. Zie ook overige foto's voor de hoezen van toen. Morgenrood Strijdmars Der Arbeiders Broeders, Verheft U Ter Vrijheid De Eerste Mei Aan De Strijders Stort, O Arbeiders Strijdlied Socialisten Mars De Strijders De Internationale Eens Voor Het Socialisme De Stem Des Volks - Antoon Krelage - Anton Krelage Label.

8 Replies to “Stort, O Arbeiders - De Stem Des Volks - De Rooden Roepen (Cassette)”

  1. Discover releases, reviews, credits, songs, and more about De Stem Des Volks - De Rooden Roepen at Discogs. Complete your De Stem Des Volks collection/5(12).
  2. Written-By – D. Troelstra*, O. W. De Nobel* A2: Strijdmars Der Arbeiders Written-By – H. J. Hegeraat* A3: Broeders Verheft U Ter Vrijheid Arranged By [Koorbew.] – A. Krelage*, Marie Vos: A4: De 1e Mei Written-By – O. W. De Nobel* A5: Aan De Strijders Written-By – D. Troelstra*, S. Troelstra - De Vries: A6: Stort, O Arbeiders Written /5(10).
  3. Rights Society: B.I.E.M. Matrix / Runout (Runout side 1): AA 1Y 1 1 1 5; Matrix / Runout (Runout side 2): AA 2Y 1 1 1 1 3.
  4. Rights Society: B.I.E.M. Matrix / Runout (Runout side 1 (stamped)): AA 1Y 1 1 1 1; Matrix / Runout (Runout side 2 (stamped)): AA 2Y 1 1 1 83/5.
  5. Meer informatie Verschenen X Kenmerken 1 audio-cd,.. cm Aantekening Tijdsduur: 70 min., 27 sec Opname: Bevat: Morgenrood ; Strijdmars des arbeiders ; Broeders, verheft u ter vrijheid ; De eerste mei ; Aan de strijders ; Stort, o arbeiders ; Strijdlied ; Socialistenmars ; De internationale ; Eens ; Voor het socialisme ; Op naar het licht ; Als wij schrijden ; De rooden roepen ; De.
  6. Apr 30,  · De Rooden Roepen (The Reds Call) Aan de Strijders (To the Warriors) Als wij Schrijden (If We Stride) De Strijders (The Warriors) Strijdmars der Arbeiders .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *